Ekonomista i samorządowiec. W chwili obecnej freelancer i konsultant. Współtwórca Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami”, manager gospodarki odpadami. Członek KIGO, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Stowarzyszenia na Rzecz Recyklingu Bioodpadów „Biorecykling”. Aktywny publicysta, propagator koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

dr habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i prorektor ds. finansów i organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska. Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Sp. z o.o. Członek Centrum Prawa Ekologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 70 opracowań książkowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego. Ponadto autor ponad 200 artykułów naukowych oraz szeregu ekspertyz prawnych poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, w tym ekspertyz dla Sejmu, Senatu, Komisji Europejskiej, współautor dla Ministerstwa Środowiska projektu ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami.

Konsultant ds. ekoefektywności oraz edukator ekologiczny.

Specjalista ds. ochrony środowiska z doświadczeniem w firmach produkcyjnych zajmujący się zmniejszaniem kosztów działalności przedsiębiorstwa i rozwojem firmy przyjaznej środowisku. Stosuje nowoczesne koncepcje zarządzania oraz innowacyjne strategie ochrony środowiska, np. Ekoefektywność, Zero Waste, Circular Economy, Green Productivity, Lean and Green, Kaizen. Jest członkiem Waste Working Group przy European Environmental Bureau w Brukseli, Centrum Prawa Ekologicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Ochrony Środowiska.

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”.

Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Uczestnik procesu legislacyjnego. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy.

Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. _Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST_. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych (w tym dotyczących tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi).

Paweł Głuszyński od 30 lat związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem powstawania oraz bezpiecznym zagospodarowaniem odpadów: OTZO, IPEN , HCWH, GAIA, Zero Waste Europe. Specjalizuje się w odpadach medycznych, komunalnych oraz POPs. Jako ekspert pracował w ponad 20 programach realizowanych przez Komisję Europejską, WHO, UNDP oraz Bank Światowy w Europie, Afryce, Azji i na Karaibach. Zakres doświadczenia obejmuje opracowanie rozwiązań prawnych, strategii i wytycznych narodowych, szkolenie specjalistów oraz wdrażanie programów pilotażowych.

IGOZ IGOZ