Ekonomista i samorządowiec. Dyrektor Biura Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wielkopolskim, współtwórca Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami”, menager gospodarki odpadami. Członek KIGO, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Stowarzyszenia na Rzecz Recyklingu Bioodpadów „Biorecykling”. Aktywny publicysta, propagator koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Piotr Barczak urodził się w Koszalinie w 1984 roku. Studiował w Poznaniu i Bremie. Piotr posiada tytuł magistra Geografii ze specjalizacją w Gospodarce Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym. Zdobył również liczne dyplomy ukończenia szkoleń dot. ochrony środowiska i przystosowania do zmian klimatu.

Barczak rozpoczął swoją karierę zawodową jako geodeta w prywatnej firmie prowadzącej techniczne analizy obszarów miejskich i przybrzeżnych.

W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił odejść ze służby dyplomatycznej i dołączył do świata organizacji pozarządowych, gdzie pracował w tematach gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. Brał również udział w kilku misjach w Kongo i Sudanie Południowym współpracując z Caritasem i misjami ONZ.

Piotr wrócił do Brukseli w 2013 roku aby dołączyć do zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) i pracować w tematach zanieczyszczenia powietrza i odpadów. Obecnie jest odpowiedzialny za politykę odpadów w EEB, reprezentującym głos około 140 europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Stoi on na czele grupy roboczej ds. odpadów EEB, która składa się z ekspertów z państw członkowskich z praktycznym doświadczeniem w zakresie prewencji i zarządzania odpadami. Ściśle współpracuje z Zero Waste Europe, innymi organizacjami pozarządowymi, jak również z gminami, miastami i progresywnym przemysłem w temacie bardziej ambitnego podejścia do gospodarki odpadami.

ur. w Wolsztynie w 1970 r.

Założyciel Agencji Informacji i Ochrony Środowiska i przewodniczący Rady Programowej AIOŚ. Od 2006 r. związany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w latach 2006-2011 wiceprezes Zarządu WFOŚiGW, od 2011 koordynator ds. strategii).

W roku 2015 członek zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

W latach 1998-2010 radny Rady Miasta Poznania – jako wiceprzewodniczący komisji ds. ochrony środowiska i ds. polityki przestrzennej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania oraz inicjator Miejskiego Zespołu Gospodarki Odpadami zaangażowany w problematykę gospodarki odpadami. Uczestnik Okrągłego Stołu Odpadowego w 2008 r. Inicjator i współautor Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania w 2002 r.. W latach 1998 – 2010 członek zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Od 2003 r., organizator Poznańskich Dni Recyklingu, Poznańskiego Forum Edukacji Ekologicznej oraz Regionalnego Forum Gospodarki Odpadami. W latach 2004 – 2012 konsultant grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 2013 r. inicjator i dyrektorem Biegu Na Rzecz Ziemi, a od 2015 r. koordynator Społecznego Obserwatorium Środowiska.

Zainteresowania: ochrona środowiska, birdwatching, kultury Indian amerykańskich, literatura, fanatyk formacji Strachy Na Lachy.

dr habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i prorektor ds. finansów i organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska. Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Sp. z o.o. Członek Centrum Prawa Ekologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 70 opracowań książkowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego. Ponadto autor ponad 200 artykułów naukowych oraz szeregu ekspertyz prawnych poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, w tym ekspertyz dla Sejmu, Senatu, Komisji Europejskiej, współautor dla Ministerstwa Środowiska projektu ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami.

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ATR Bydgoszcz, przewód doktorski w dyscyplinie kształtowanie środowiska otwarty na UTP w Bydgoszczy. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, członek i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa). Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”.

Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Stara się metodą małych kroków tworzyć rozwiązania na niwie lokalnej (pierwsze polskie Repair Cafe, Zoomy Fashion Circular).

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od ponad 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych (PIGO, KIG) i międzynarodowych (EEB, ECN, FEAD) organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Pro terra.

Konsultant ds. ekoefektywności oraz edukator ekologiczny.

Specjalista ds. ochrony środowiska z doświadczeniem w firmach produkcyjnych zajmujący się zmniejszaniem kosztów działalności przedsiębiorstwa i rozwojem firmy przyjaznej środowisku. Stosuje nowoczesne koncepcje zarządzania oraz innowacyjne strategie ochrony środowiska, np. Ekoefektywność, Zero Waste, Circular Economy, Green Productivity, Lean and Green, Kaizen. Jest członkiem Waste Working Group przy European Environmental Bureau w Brukseli, Centrum Prawa Ekologicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Ochrony Środowiska.

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”.

Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Uczestnik procesu legislacyjnego. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy.

Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. _Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST_. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych (w tym dotyczących tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi).

Paweł Głuszyński od 27 lat związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem powstawania oraz bezpiecznym zagospodarowaniem odpadów: OTZO, IPEN , HCWH, GAIA, ZWE. Specjalizuje się w odpadach medycznych, komunalnych oraz POPs. Jako ekspert pracował w ponad 20 programach realizowanych przez Komisję Europejską, WHO, UNDP oraz Bank Światowy w Europie, Afryce, Azji i na Karaibach. Zakres doświadczenia obejmuje opracowanie rozwiązań prawnych, strategii i wytycznych narodowych, szkolenie specjalistów oraz wdrażanie programów pilotażowych.

Business developer, innowator i edukator społeczny.

Prezes zarządu i inicjator stowarzyszenia „Kr3atywni” działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prowadzi firmę zajmującą się edukacją ekologiczną i doradztwem w kampaniach CSR o tematyce odpadowej.

Wyróżniona w rankingu „50 Kreatywnych w Biznesie” magazynu Brief w 2014 roku za stworzenie platformy wymiany odpadów na cele artystyczne i edukacyjne, wspierającej ponowne użycie odpadów.

Od 2012 roku zajmuje się edukacją o odpadach. Zorganizowała ponad 70 akcji edukacyjnych takich jak warsztaty upcyklingu, wystawy, wykłady, sesje mentoringowe. Tworzyła rozwiązania edukacyjne między innymi dla Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Nauki Kopernik, Castorama, Żywiec Zdrój, marki H&M, Kompanii Piwowarskiej i Grupy Żywiec.

Od 2016 roku wraz z zespołem tworzy rozwiązanie wspierające mieszkańców i konsumentów w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji o odpadach i niepotrzebnych rzeczach, tworząc platformy współpracy między instytucjami publicznymi, biznesem i organizacjami środowiskowymi. Narzędzie technologiczne wpisujące się w nurt smart city, oparte o crowdmapping i sztuczną inteligencję jest innowacją społeczną unikalną w skali światowej, traktującą mieszkańców i konsumentów jako partnerów w gospodarce cyrkularnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w branży sportu, designu i administracji. Studiowała filozofię oraz zarządzanie. Między dziedzinowe doświadczenia ułatwiają jej tworzenie innowacyjnych i systemowych rozwiązań w nurcie zrównoważonego rozwoju.

W wolnych chwilach przetwarza przedmioty metodą upcyklingu i działa na rzecz ruchu „zrób-to-sam”. Jej portfolio upcyklingowe wyróżnione zostało stypendium jednej z najlepszych szkół złotniczych w Polsce.

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego a obecnie doktorant na Tamkang University na Tajwanie. Z Azją związany od 2008 roku, kiedy to wyjechał na wymianę zagraniczną do Szanghaju na Szanghaj Normal University. W trakcie pobytu w Chinach współpracował z Konsulatem RP w Szanghaju oraz Europejską Izbą Handlową. Obecnie związany z Fundacją Ellen MacArthur gdzie jako Project Manager współpracuje z rządami centralnymi oraz lokalnymi pomagając im identyfikować możliwości płynące z implementacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

IGOZ IGOZ